Nyhedsbrev, F10 Finans, Juli 2018

Pension, investering og bolig

Sommeren 2018 har indtil nu vist sig fra sin mest fortrinlige side, og nu står sommerferien for døren. Vi sender dig her vores Nyhedsbrev for juni 2018 indeholdende aktuelle emner og status på året.

Vi ønsker alle vores kunder og læsere en rigtig god sommer.

De bedste hilsner
F10 Finans

Nyt fra Boligområdet

Omlægning af kreditforeningslån

Når man skal vælge låne-type i sin bolig, er der mange overvejelser, som melder sig f.eks.:

  • Tror man på stigende eller faldende rente?
  • Kan privatøkonomien tåle en stigende rente?
  • Hvor længe skal jeg bo i min nuværende bolig?
  • Skal jeg vælge med eller uden afdrag?

Overvejelserne er mange, og hvad kan konsekvenserne blive ved ét valg fremfor et andet.

Ingen har en krystalkugle, hvorfor det er helt afgørende, at man vælger et lån, der passer til ens risikoprofil.

Mange vælger et lån med fast rente ud fra devisen: Så ved vi, hvad ”huslejen” er i hele lånets løbetid. Andre vælger fast rente ud fra ønsket om at udnytte konverteringsmulighederne.

Det betyder, at lånet kan omlægges, hvis renten f.eks. stiger og dermed udnyttes muligheden for at nedbringe restgælden på lånet.

Konverteringsmuligheden er en attraktiv tilgang til gældspleje af sit lån. Men mange glemmer at holde øje med muligheden for fortsat at få lavere ydelse, hvis renten falder på et givent tidspunkt. Samtidig vil en lavere rente på lånet – alt andet lige – øge effekten af en konvertering ved stigende rente.

Totalkredit har opgjort, hvor stor en andel af boligejerne, der har fastforrentede lån med en rente på 3% eller derover. Beløbet udgør ca. 150 mia kr.

Det er et meget stort tal og kan vidne om, at ikke alle boligejere er opmærksomme på muligheden for at få et lån med lavere rente eller ikke modtager rådgivning om dette fra f.eks. deres bank eller kreditforening.

Et lån med en rente på 2% med eller uden afdrag har været en mulighed for boligejerne siden 2015. Timingen for en låneomlægning er vigtig, da selv små kursudsving kan være afgørende for, om det er optimalt at omlægge eller ej. BRF har lavet en oversigt over kursudviklingen i fastforrentede obligationer siden 2007:

Som det fremgår, er det relevant at holde øje med kurserne for at opnå den bedste timing for låneomlægningen. Diagrammet viser, at den attraktive 2% obligation i perioden fra 2015 til juni 2018 har bevæget sig i et spænd mellem næsten kurs 100 og helt ned omkring kurs 90.

F10 Finans yder rådgivning om valg og omlægning af kreditforeningslån.

Kontakt din rådgiver eller ring til os for en nærmere drøftelse af dine muligheder.

Nyt fra Bankområdet

Skifte bank – besværligt eller nemt?

Mybanker laver hvert år en kåring af Danmarks bedste bank. Kåringen er lavet med baggrund i, hvad bankkunderne vægter højest ved deres bank og en række andre spørgsmål.

Hovedtræk fra dette års undersøgelse er, at danskerne er meget loyale, når det handler

om deres bank. 60% har været kunde i deres bank i over 10 år. 43% overvejer dog at skifte bank, men indenfor det sidste år har reelt kun 4% fået en ny bank.

Årsagerne til, at kunderne ikke skifter bank, er primært, at man ikke tror på, at man kan få bedre vilkår, hvilket 70% anfører som begrundelse. 34% synes, at det kræver megen tid og energi, og 33% synes, at det er for besværligt at få nye kort, koder og netbank.

Det er vores erfaring, at kunderne viser meget stor loyalitet overfor deres bank, men at man glemmer, at det skal være en forretning for begge parter.

F10 Finans har hjulpet mange kunder til en ny bank eller til bedre vilkår i eksisterende bank.

For nogle kunder kan besparelsen udgøre flere hundredetusind kroner over tid.

Når vi forhandler bank- og kreditforeningstilbud, sparer du tid og overlader det til os at finde det bedste tilbud for dig.

Ring eller skriv til os, hvis du vil have et overblik over din mulige besparelse på bank- og/eller kreditforeningslån.

Nyt fra Investeringsområdet

Aktiemarkedet

Aktiemarkedet har i 2018 været et noget svingende aktie år.

Vi startede året med i januar/februar at se de amerikanske aktier falde med ca. 6% og de europæiske med ca. det halve.

Årsagen til dette skal findes i både positive og negative påvirkninger. De positive omhandler jf. vores up-date fra februar 2018, at USA kunne fremvise de bedste job-tal og lønstigninger i 7 år, hvilket gav frygt for yderligere rentestigninger end de forventede. De negative omhandler de handelsrestriktioner som USA iværksatte overfor Kina til at starte med. Der blev lagt told på en række varer fra Kina. Kina svarede igen med at lægge told på en del amerikanske varer. Det udviklede sig dog ikke i denne omgang til en regulær handelskrig.

Eksperter inkl. F10 er enige i, at vi ikke vurderer, at sandsynligheden for en handelskrig af større dimensioner er særlig stor. Den vil have for store konsekvenser også for USA, som er meget hårdt lånefinansieret i Kina. Senest er told sanktionerne også effektueret overfor EU og andre lande, som har svaret igen med at lægge told på varer fra USA. Det er værd at bemærke, at de varer, som er pålagt ekstra told, ikke er så vigtige for samfundsøkonomien, men mere er et udtryk for politisk manifestation af holdninger. Vurderingen lige nu er, at EU,

Kina og USA vil sætte sig til forhandlingsbordet og finde en løsning, som alle kan ”leve” med.

Aktiefaldet i USA skal også ses i lyset af den meget intense dialog, som USA havde med

Nordkorea. Den er nu endt op i en aftale med Nordkorea om at demilitarisere halvøen for kernevåben. Vores vurdering er, at forholdet imellem de 2 lande er blevet mere stabilt efter aftalen. Kun fremtiden kan vise, om Nordkorea vil efterleve aftalen. Vi vurderer, at Nordkorea er så svækket, at de vil blive nødt til at efterleve den.

Befolkningen lider meget under mangel på mad og andre fornødenheder, og det kan de ikke holde til i det lange løb.

Frem til nu er aktierne igen steget op til et niveau på ca. 1% over niveauet før faldet. Vores vurdering er, at aktiemarkedet, når året er omme, vil være i et plus men ikke så højt som i 2017, som generelt var et aktie-år over middel.

Vi har i vores puljer og øvrige porteføljer lavet nogle fornuftige og konkurrencedygtige afkast. Se tabel nedenfor. Det er vigtigt at pointere, at man godt være konkurrencedygtig, selvom afkastene i perioder er negative. Dette skal ses ud fra den vinkel, at markedet generelt har givet negativt afkast, og at F10’s porteføljer har klaret sig relativt bedre (mindre negative afkast), end markedet generelt har gjort.

Det skyldes vores fastholdelse af strategien om at have lave omkostninger på investeringerne, som på den lange tidshorisont giver et bedre afkast. Det er specielt i negative markeder, at dette forhold ses, fordi forskellen bliver større på de leverandører, som har højere omkostninger end F10.

Vores anbefalinger på aktiemarkedet for resten af 2018 er, at vi vil neutral vægte aktier i vores puljer. Det vil sige, at vi vil fastholde risikoprofilerne uændret.

Obligationsmarkedet

På obligationsmarkedet ser vi i 2018 en fortsat stabilisering af renten på et historisk meget lavt niveau. Det betyder, at det fortsat er svært at opnå ”høje” afkast på obligationsinvesteringer.

Vi har siden sidste Nyhedsbrev undersøgt markedet for obligationsinvesteringer og planlægger at udskifte nogle af obligationerne for hele tiden at kunne tilbyde vores kunder optimale afkast. Man skal være opmærksom på, at et afkast på obligationer på ca. 2,5% – 3,0% pa. er et højt afkast. Specielt set i lyset af den nuværende meget lave rente og inflation. Dette giver en relativ høj realrente. Realrenten udtrykker det reelle afkast efter inflation. Når vi har en kerne inflation tæt på 0% (senest opgjort marts 2018 til 0,5%), er et afkast på 2,5% – 3,0% et meget attraktivt afkast.

Vi vurderer, at denne situation på obligationsmarkederne vil forsætte i en ”rum” tid endnu. Så længe den Europæiske Centralbank har behov for at styre de korte renter, så længe vil renterne forblive lave. Det vil de have så længe, at der er fare for, at den økonomiske vækst vil gå i stå i Europa – specielt i Sydeuropa. Derudover vil fortsat ”handelskrig” også have indflydelse på renten, da den kan forventes at falde yderligere, indtil der er en afklaring.

Den Europæiske Centralbank har igennem længere tid stimuleret renten ved at opkøbe obligationer. Den seneste udmelding er, at stimulansprogrammet justeres efter sommerferien til 15 mia. Euro om måneden fra 30 mia. Euro om måneden. Renteændringer i opadgående retning forventes tidligst i sommeren 2019.

Afkast for vores porteføljer pr. 30. marts 2018

Nedenfor ses afkastet for vores porteføljer pr. 30. marts 2018 før omkostninger til F10 Finans.
Kolonnen 2018 viser afkastet for 1. kvartal 2018.

Udviklingen i porteføljerne år til dato viser som tidligere nævnt en stabilisering af afkastet. Opgjort pr. 25. juni 2018 viser porteføljerne et afkast år til dato fra pt. 0,38% i portefølje 1 til pt. 1,89% i portefølje 9.

”Robotinvesteringer”

Efter indførelse af provisionsforbuddet i 2017 har flere banker og investeringsforeninger tilbudt deres kunder de såkaldte ”robotinvesteringer”. Udover provisionsforbuddet har bankerne været under pres for at levere billigere investeringsløsninger til deres kunder. Afledt heraf har en række banker og investeringsforeninger udviklet platforme til automatiserede investeringsløsninger. Investeringerne foregår i indeksbaserede investeringer med passiv tilgang. Det betyder, at de investeringsforeninger, som de anbefaler, er rene indeksinvesteringer. Der er intet element af aktiv forvaltning i anbefalingerne.

 

Vi er ikke i tvivl om, at der er nogle investorer, som vil kunne bruge disse robotplatforme. Man skal blot være klar over, at udvælgelsen af investeringerne for de fleste platforme er foretaget af de banker og investeringsforeninger, som ejer platformene og derved ikke er uafhængige.

F10 har i de sidste 7 år arbejdet med indeksinvesteringer med pæn succes. Vores udvælgelse sker med både aktive og passive investeringsforeninger til samme lave omkostning som rene passive investeringer. Det har givet meget konkurrencedygtige afkast.

Vi har som uafhængige rådgivere mulighed for at vælge imellem flere tusind forskellige investeringsforeninger, der er tilgængelig på verdensplan, hvilket betyder, at vi kan udvælge de bedste og billigste løsninger til vores kunder.

Hvis du vil have et alternativt bud på dine investeringer, er du meget velkommen til at kontakte os.

Til slut ønsker vi alle vores kunder og læsere en rigtig god sommer.

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud